O kampanii „Krajobraz mojego miasta” na Konwencie Burmistrzów w Toruniu

4 grudnia 2017 r. w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu odbyło się VII posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkaniu obecny był również Robert Kola – kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Toruniu, który w swoim przemówieniu przedstawił zgromadzonym samorządowcom założenia kampanii, jej cele i główne narzędzia tj.: film „Krajobraz mojego miasta” i stronę www.krajobrazmojegomiasta.pl oraz zachęcał do aktywnego włączenia się w pracę na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej polskich miast. 


O konwencie

Konwent jest nieformalnym gremium samorządowym mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast zrzeszonych m. in. poprzez reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum regionalnym i ogólnopaństwowym, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych miast i zadań im zleconych przez administrację rządową.

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl