Relacja: VII konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce

"Usługi ekosystemowe – możliwości i potencjał krajobrazu" VII konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce odbyła się 18 października 2018 r. w Centrum konferencyjnym Nimbus, Al. Jerozolimskie 98, Warszawa.
 
W konferencji wziął udział p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Bartosz Skaldawski, który przedstawi referat pt. "Krajobraz kulturowy - wartości, ochrona".
 
Od 2012 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje cykliczne konferencje poświęcone wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) w Polsce. W tym roku odbyła się już 7. konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej organizowana przez GDOŚ.
Celem konferencji, w nawiązaniu do tegorocznego hasła Dnia Krajobrazu – „Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas”, była próba podjęcia dyskusji na temat koncepcji usług ekosystemowych.
Zagadnienie usług ekosystemowych wydaje się być szczególnie istotne w kontekście popularyzowania roli krajobrazu w życiu człowieka. Zarazem wykorzystanie koncepcji usług ekosystemowych może stanowić narzędzie wspomagające podejmowania decyzji, co może być szczególnie cenne dla właściwego zarządzenia krajobrazem na wszystkich poziomach. Zakres tematyczny konferencji będzie obejmował również kwestię ekonomicznej wartości krajobrazu oraz możliwości oszacowania i wyceny usług świadczonych przez krajobraz.
Podczas konferencji została poruszona także kwestia źródeł finansowania na działania w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu. W tym kontekście zostały również przedstawione wybrane inicjatywy, na realizację których pozyskano środki zewnętrzne oraz skutecznie wykorzystano potencjał lokalnego krajobrazu.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego i gminnego, jak również instytucji naukowych oraz społecznych.

Data publikacji: 19 października 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl