Szkolenia

Szkolenia organizowane przez NID wpisane są w Krajowym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017, jako element merytorycznego wspierania samorządów w ochronie zabytków.

 

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do urzędników gmin, powiatów i miast. Jednak, ponieważ zarządzanie zasobem dziedzictwa jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i lokalnie realizowanym przez różne instytucje i organizacje, w szkoleniach mogą wziąć udział muzea, organizacje pozarządowe, liderzy lokalni, przedsiębiorcy, LGD, czy właściciele zabytków.

 

Zarządzanie dziedzictwem powiązane jest z wieloma dziedzinami: promocją, prawodawstwem, planowaniem przestrzennym, edukacją, przedsiębiorczością, turystyką, czy partycypacją, dlatego szkolenia dedykowane są tym wszystkim osobom, które odpowiadają w gminie i innych podmiotach za te obszary tematyczne. Szkolenia realizują specjaliści  z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz eksperci zewnętrzni, specjalizujący się w zakresie m. in. programowania rozwoju lokalnego, finansowania projektów, czy partycypacji.

 

Wykłady i ćwiczenia przygotowywane są pod kątem gmin uczestniczących – ich wiedzy i doświadczenia. Prowadzone podczas szkoleń ćwiczenia i warsztaty pozwalają na aktywny udział, a tematy oparte są o konkretne, lokalne studia przypadków, co pozwala na podstawie nabytej wiedzy odnieść się do istniejących problemów, czy czekających gminę zadań związanych z dziedzictwem. 

 

Rekomendowane jest, aby w jednym szkoleniu brały udział gminy z jednego czy dwóch powiatów. Ich wzajemna współpraca jest kluczowa dla rozwoju – także tego opartego na dziedzictwie.

 

Szkolenie  zaprojektowane jest zgodnie z ideą zarządzania dziedzictwem zawartą w publikacji: Dziedzictwo  obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach,  która została w 2016 roku przesłana do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego oraz jest przekazywana uczestnikom szkolenia jako praktyczny podręcznik wspierający działania związane z dziedzictwem lokalnym. 

 

Wsparciem dla samorządów w zarządzaniu dziedzictwem będzie też strona internetowa, która ma być bazą wiedzy i dobrych przykładów dla samorządów lokalnych. Strona internetowa powstanie w 2017 roku.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Kontakt ws. szkoleń:
Aleksandra Chabiera

Głowny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem
email: achabiera@nid.pl

tel: (22) 55 15 679

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl