Relacja: Konferencja „Parki kulturowe w praktyce. Szanse i zagrożenia” w Katowicach

W związku z podjęciem przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach współpracy z samorządami Rudy Śląskiej i Dąbrowy Górniczej nad utworzeniem kolejnych dwóch Parków Kulturowych w woj. śląskim, w dniu 3 października 2018 r. w siedzibie instytutu odbyła się konferencja pt. „Parki kulturowe w praktyce. Szanse i zagrożenia”. Zamiarem organizatorów było zainicjowanie współpracy pomiędzy twórcami i zarządcami istniejących oraz aktualnie powstających Parków Kulturowych w regionie i spoza regionu, a także wymiana doświadczeń związanych zarówno z procesem powoływania, jak i zarządzania obszarami chronionymi tego typu formą ochrony zabytków. Stąd do udziału w sesji zaproszeni zostali zarówno przedstawiciele zarządców Parków Kulturowych, jak i reprezentanci instytucji kultury, zaangażowani w popularyzację i proces monitorowania tej formy ochrony zabytków.  

Prezentacja tematyki sesji zainicjowana została wystąpieniem przedstawiciela Narodowego Instytutu Dziedzictwa, p. Lidii Klupsz, poświęconym m.in. zagadnieniom formalno-prawnym oraz problematyce funkcjonowania Parków Kulturowych na podstawie danych NID i NIK. W dalszej części konferencji zapoznano się ze specyfiką trzech zróżnicowanych pod względem rozległości, walorów krajobrazowych, celów ległych u podstaw powołania oraz problematyki zarządczej parków już istniejących na przykładzie „Parku Kulturowego Hałda Popłuczkowa” w Tarnowskich Górach, Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” oraz uznawanego za wzorcowy „Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie”. Druga część sesji poświęcona została przybliżeniu założeń i zakresów powstających obecnie Parków Kulturowych w Rybniku oraz Rudzie Śląskiej.