Ruszyła druga edycja kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”

Druga edycja kampanii „Krajobraz Mojego Miasta” przebiega pod hasłem „Przeciwko betonozie”. Jej inauguracja odbyła się 21 września 2021 roku.

Głównymi elementami drugiej edycji kampanii są film i spot, które trafnie diagnozują problemy związane z organizacją przestrzeni miejskiej i proponują ich rozwiązania. Przywoływane są tu przykłady zabytków nie tylko powszechnie rozpoznawanych – jak kościoły, zamki czy pałace – wraz z ich historycznym otoczeniem, ale także tych nie zawsze kojarzonych z dziedzictwem kulturowym, jak zabytki przemysłowe. Organizatorom akcji zależy również, by zwrócić uwagę na zabytki nieobecne w powszechnej świadomości, jak układy urbanistyczne i podziały własnościowe, mała architektura i wystrój wnętrz czy historyczne nasadzenia określonych gatunków drzew. Ponadto kampania prezentuje różnorodne formy i narzędzia ochrony dziedzictwa kulturowego, do których należą m.in.: rejestr zabytków, lista Pomników Historii, lista światowego dziedzictwa UNESCO, gminne i wojewódzkie ewidencje zabytków czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydarzenie adresowane było do mediów. W jego pierwszej części udział wzięli:
prof. IH PAN Magdalena Gawin – Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków, pomysłodawczyni akcji;
Bartosz Skaldawski – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa;
prof. Zbigniew Myczkowski – Kierownik Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej / NID;
dr hab. Monika Bogdanowska – Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.
Mówili oni o idei kampanii „Krajobraz Mojego Miasta”, a także o istocie tworzenia parków kulturowych. Ponadto wskazali na potrzebę edukacji samorządów i społeczeństwa w zakresie ochrony krajobrazu kultowego.

Drugą część spotkania poświęcono filmowi promującemu kampanię. W debacie uczestniczyli:
prof. IH PAN Magdalena Gawin – Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków;
Mariusz Czuba – Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa;
dr Andrzej Siwek – Kierownik Oddziału Terenowego NID w Krakowie;
Robert Gonera – aktor, jeden z ambasadorów kampanii;
Roman Marcinek – moderator debaty, autor wielu publikacji o tematyce krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, ekspert NID.
Przedmiotem dyskusji był krajobraz miejski, który mierzy się z realnymi problemami, takimi jak niedostatki planowania przestrzennego, niszczenie fasad, zalew reklam czy zamiana rynków i terenów zieleni w betonowe parkingi. Uczestnicy zgodzili się co do tego, że kampania „Krajobraz Mojego Miasta” to cenna pomoc w zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej potrzeby i istoty ochrony krajobrazu miejskiego. Spotkanie zakończyło się premierowym pokazem filmu Krajobraz Mojego Miasta.

Chroń to, co dla Ciebie ważne!

Krajobraz miejski jest odzwierciedleniem kondycji społeczeństwa, jego sposobu życia i potrzeb, zarówno tych estetycznych, jak i emocjonalnych. To pole międzypokoleniowego dialogu, tło ważnych wydarzeń i przemian społecznych oraz przestrzeń o ogromnym znaczeniu dla dziedzictwa regionu. Mierzy się on jednak z problemami bardzo prozaicznymi: niedostatkami planowania przestrzennego, niszczeniem fasad, zalewem reklam czy zamianą rynków i terenów zieleni w betonowe parkingi. Zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego – jej potrzeby i istoty – służy kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta”. Kampania niezwykle ważna, mająca wręcz zasadnicze znaczenie dla polskich miast i aglomeracji.

Do kogo mówimy?

Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” została zainaugurowana w 2016 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jej pomysłodawczynią jest prof. IH PAN Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków. Adresatami akcji są mieszkańcy miast, odwiedzający je turyści, a także ogół społeczeństwa. Dodatkowo organizatorzy pragną dotrzeć do działaczy samorządowych, którzy – przy wsparciu grona ekspertów i liderów opinii publicznej – mogą najwięcej zmienić w przestrzeni kulturowej swojego regionu.

Jak podkreśla Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa: „Każdy z nas – mieszkańców aglomeracji, miast czy wsi – powinien być świadomy tego, z jaką łatwością można zakłócić ład przestrzenny i zachwiać harmonię w najbliższym otoczeniu. Nieprzemyślane inwestycje, pochopne usuwanie zieleni z ulic i placów, tandetne wykonawstwo, brak respektu dla wartości krajobrazowych, lekceważenie przepisów i planów oraz złe gospodarowanie przestrzenią – to wszystko ma niebagatelny wpływ na wygląd naszego miejsca na Ziemi. To my, mieszkańcy, decydujemy, w jakim miejscu chcemy żyć i w jaki sposób powinniśmy zadbać o dziedzictwo kulturowe zostawione nam przez poprzednie pokolenia. Odkryjmy piękno ukryte pod betonem, szyldami i wielkopowierzchniowymi reklamami!”.

Cel – parki kulturowe

Głównymi elementami drugiej edycji kampanii są film i spot, które trafnie diagnozują problemy związane z organizacją przestrzeni miejskiej i proponują ich rozwiązania. Przywoływane są tu przykłady zabytków nie tylko powszechnie rozpoznawanych – jak kościoły, zamki czy pałace – wraz z ich historycznym otoczeniem, ale także tych nie zawsze kojarzonych z dziedzictwem kulturowym, jak zabytki przemysłowe. Organizatorom akcji zależy również, by zwrócić uwagę na zabytki nieobecne w powszechnej świadomości, jak układy urbanistyczne i podziały własnościowe, mała architektura i wystrój wnętrz czy historyczne nasadzenia określonych gatunków drzew. Ponadto kampania prezentuje różnorodne formy i narzędzia ochrony dziedzictwa kulturowego, do których należą m.in.: rejestr zabytków, lista Pomników Historii, lista światowego dziedzictwa UNESCO, gminne i wojewódzkie ewidencje zabytków czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wszystko po to, by odkrywać na nowo i zmieniać miasta oraz wsie.

„W nowej edycji kampanii szczególną uwagę poświęcamy formie ochrony krajobrazu kulturowego, jaką jest park kulturowy. Chroni on nie tylko zabytkowe przestrzenie, ale także zachowany w wielu miejscach historyczny krajobraz kulturowy i – co bardzo ważne – jest ustanawiany przez władze samorządowe w porozumieniu z wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Park kulturowy to idealny sposób na zarządzanie zabytkową przestrzenią. To również najskuteczniejsza forma ochrony dziedzictwa krajobrazu kulturowego” – dodaje Bartosz Skaldawski.

Kampanię społeczną „Krajobraz Mojego Miasta” od lat aktywnie wspierają osobowości świata kultury, życia społecznego i mediów, jak choćby jej pomysłodawczyni prof. Magdalena Gawin, muzyk Sebastian Karpiel-Bułecka, muzyk, architekt i pedagog Krzysztof Trebunia-Tutka, społeczny opiekun zabytkówWiktor Lach czy aktywista miejski i animator kulturyJan Mencwel. W tym roku do grona Ambasadorów akcji dołączyli także aktor filmowy i reżyser Robert Gonera, architektka Magdalena Milert, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski oraz para podróżników przemierzających Europę kamperem i prowadzących kanał YouTube „Foxes in Eden” – Zosia Samsel i Kuba Tolak.

Zachęcamy do obejrzenia spotu kampanii.

Chroń swoje dziedzictwo! Nie bądź obojętny na jego dewastację!

Dziedzictwo, zwłaszcza kulturowe, to istotny element życia i ważne pole działalności człowieka. Łączy w spójną całość dorobek materialny i duchowy przeszłych pokoleń z dokonaniami obecnych czasów. Synteza tych wartości określa naszą kulturę i tożsamość, bez których nie sposób odnaleźć się we współczesności. Poszczególne elementy dziedzictwa mają dla nas różne znaczenie. To, co dla jednych stanowi wartość, dla innych może okazać się niezrozumiałe i obce. Zabytkową świątynię, którą jedni uważają za duchowe sanktuarium, inni postrzegają jedynie jako misterną budowlę. Zdajemy sobie sprawę, że dziedzictwo kulturowe powinniśmy chronić i pielęgnować, ale często brakuje nam pomysłu, jak to robić. Jakie działania powinniśmy podjąć globalnie, a jakie lokalnie? Odpowiedzi na te fundamentalne dla ochrony dziedzictwa pytania udziela kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta”.

Zarządzaj krajobrazem. On sam się nie obroni!

Krajobraz kulturowy to połączenie krajobrazu naturalnego z budowlami wzniesionymi przez człowieka, śladami jego działań i przekształceń – dobrych i złych, efektów troski i brutalnej dewastacji. To wynik interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem przyrodniczym na przestrzeni wieków. A jak zauważa dr Andrzej Siwek, jeden z zaproszonych do udziału w kampanii ekspertów: „Krajobraz miejski jest najbardziej skomplikowanym i przetworzonym przez człowieka krajobrazem kulturowym. Składa się na niego – prócz podstaw fizjograficznych – to, co człowiek tworzył, często przez stulecia, swe własne dzieła łącząc z tymi, które odziedziczył po pokoleniach budujących miasto przed nim. W naszym najlepiej pojętym interesie – i jako jednostek, i jako społeczności – jest utrzymanie stanu równowagi między tym, co piękne, a tym, co niezbędne, między tym, co zabytkowe, a tym, co nowoczesne”.

Ani skansen, ani chaos. Równowaga kluczem do sukcesu

Trudno zdefiniować, co  nas razi w krajobrazie. Czemu jeden wydaje nam się harmonijny, a drugi od razu kole nas w oczy. Dziś już nie zachwycają fabryczne kominy, które w XIX wieku były przecież podziwiane i uważane za widomy znak postępu. Cenimy zieleń, dla której przez setki lat nie było miejsca w przestrzeni miejskiej. Chcemy, by architektura poszczególnych obiektów do siebie pasowała, a sterczący spomiędzy parterowej zabudowy wieżowiec odbieramy jako dysonans. Podobnie jak chaos reklamowy, miejsca postojowe powstające kosztem zieleńców, dewastację fasad i małej architektury, zamianę rynków miasteczek w kamienne lub betonowe parkingi. Zachwianie równowagi następuje w chwili, kiedy zaczynamy szpetotę zauważać. To znak, że gospodarze miasta stracili kontrolę nad zarządzaniem jego przestrzenią, podjęli złe decyzje. Odpowiadają za to m.in. brak świadomości i obojętność na komfort, jaki daje życie w uporządkowanym i przyjaznym otoczeniu.

Bez edukacji nie ma sukcesu. Chcesz chronić – musisz wiedzieć, jak!

Ważną grupą adresatów kampanii „Krajobraz Mojego Miasta” są działacze samorządowi, którzy – wspierani przez ekspertów i liderów opinii publicznej – mogą najwięcej zmienić w przestrzeni kulturowej swojej małej ojczyzny. Powinni być oni świadomi tego, jak łatwo zaburzyć ład i równowagę przestrzenną przez nieprzemyślane inwestycje, tandetne wykonawstwo czy brak poszanowania dla wartości krajobrazowych. Muszą zdawać sobie sprawę, jakie dalekosiężne skutki dla naszego otoczenia ma lekceważenie przepisów i planów oraz złe zarządzanie przestrzenią. Ale kampania skierowana jest także do mieszkańców, bo to oni decydują, w jakim miejscu chcą żyć i jak chcą dbać o dziedzictwo kulturowe pozostawione im przez poprzednie pokolenia.

Chcę chronić, mam co. Powołaj do istnienia park kulturowy

By optymalnie zadbać o tereny szczególnie ważne dla mieszkańców i turystów, warto powołać do istnienia park kulturowy, który stanowi najwłaściwszą formę ochrony krajobrazu kulturowego. Parki kulturowe są ustanawiane przez władze samorządowe we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, miłośnikami dziedzictwa kulturowego i osobami związanymi emocjonalnie z danym miejscem. Rada opracowuje, a następnie przyjmuje uchwałę o utworzeniu parku kulturowy oraz program jego ochrony jako obowiązujące prawo miejscowe (wykonanie planu najlepiej powierzyć doświadczonym specjalistom). Stwarza to warunki, które pozwalają zachować wartości zabytkowe, sprzyjają harmonijnemu rozwojowi miasta, a lokalnej społeczności zapewniają satysfakcję z życia w zadbanym miejscu. Trzeba bowiem pamiętać, że dziedzictwo jest przede wszystkim dla mieszkańców danego  terenu. Turyści – choć ważne – są jedynie jego krótkotrwałymi użytkownikami.


Czym jest park kulturowy?

Park kulturowy stanowi jedną z form ochrony krajobrazu kulturowego, czyli przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka, obejmującej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Jest to jednocześnie najnowocześniejsza forma ochrony dziedzictwa. Nadawanie statusu parku kulturowego umożliwiła Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Określiła ona także zasady i sposób powoływania parków kulturowych.

Celem utworzenia parku kulturowego jest zintegrowana ochrona wyjątkowych wartości kulturowych i krajobrazowych wraz z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Inne formy ochrony dziedzictwa to wpis do rejestru zabytków, uznanie zabytku za pomnik historii oraz ustalenie ochrony w dokumentach planistycznych. Gdzie zapadają związane z tym decyzje?

  • Rejestr zabytków jest prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
  • Status pomnika historii nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.
  • Ustanowienie ochrony w dokumentach planistycznych bądź decyzjach o warunkach zabudowy następuje w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
  • Park kulturowy może utworzyć rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Park kulturowy ustanawiają zatem władze samorządowe. Poprzez odpowiednią uchwałę określają one jego nazwę, granice i sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, które mają obowiązywać na tym terenie. Jest to wprawdzie nie lada wyzwanie, ale warto je podjąć, ponieważ nie ma lepszego sposobu, by efektywnie i z pożytkiem dla miejscowej społeczności zarządzać zabytkową przestrzenią i chronić lokalne dziedzictwo.

Jak utworzyć park kulturowy – krok po kroku: