Druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” rozstrzygnięta!

Znamy już zwycięzców tegorocznej – drugiej – edycji konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa”. Konkurs – koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, a do udziału w nim zaproszone są władze gminne. Spośród uczestników Jury wyłania zwycięzców: samorządy, które modelowo realizują uchwalony przez siebie gminny program opieki nad zabytkami, a zatem podejmują konkretne działania mające na celu poprawę stanu zachowania i estetyki zabytkowych przestrzeni miast i miasteczek.

Jak przekonuje kampania „Krajobraz Mojego Miasta”, otoczenie, w którym żyjemy, ma na nas znaczący wpływ. Zadbane zabytkowe przestrzenie i uporządkowane tereny zieleni nie tylko przyciągają turystów, a tym samym przyczyniają się do rozwoju gospodarki danej miejscowości, ale również korzystnie oddziałują na jej mieszkańców. Zapewniają im poczucie komfortu, wynikające z codziennego funkcjonowania w estetycznym miejscu, a ponadto wzmacniają ich lokalną tożsamość i rodzą uczucie dumy ze swojej małej ojczyzny, co też w oczywisty sposób integruje całą społeczność. Z dobrze zachowaną spuścizną dziejową chcemy się identyfikować, chcemy ją też poznawać i uwrażliwiać na jej wartość kolejne pokolenia.

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” pokazuje, że kluczową rolę w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego odgrywają władze lokalne. To przede wszystkim one – dzięki realizacji gminnych programów opieki nad zabytkami – decydują o stanie zachowania zabytków i estetyce naszych miast i miasteczek.

W tegorocznej edycji po raz kolejny nagrodzone i wyróżnione zostały gminy, które modelowo realizowały ustawowe zadania w zakresie opieki nad zabytkami. Dzięki ich kompleksowym działaniom poddano konserwacji i rewitalizacji cenne obiekty zabytkowe. Jury zwróciło przy tym uwagę także na angażowanie w te przedsięwzięcia lokalnej społeczności i przywracanie mieszkańcom historycznych przestrzeni poprzez zaadaptowanie ich do nowych celów. Kapituła z aprobatą przyjęła projekty uwzględniające rozpoznanie zasobu lokalnego dziedzictwa i jego twórcze wykorzystanie dla rozwoju ekonomicznego, turystycznego i tożsamościowego objętych nimi obszarów. Nie bez znaczenia dla Jury było również uwzględnienie w gminnym programie opieki nad zabytkami wytycznych zawartych w poradniku opracowanym przez ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W konkursie ocenione zostały zgłoszenia w trzech kategoriach: 1) duże i średnie gminy miejskie, 2) małe gminy miejskie oraz 3) gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Ostatecznie wyłoniono dwóch laureatów i przyznano cztery wyróżnienia.

Laureatem w kategorii duże i średnie gminy miejskie został Ełk. Zdaniem Jury miasto wnikliwie przeanalizowało swój zasób dziedzictwa kulturowego i wzorowo wypełniło ustawowy obowiązek opieki nad zabytkami. Dostrzegło tkwiący w tym zasobie potencjał i skutecznie wykorzystało go dla swojego rozwoju – społecznego, ekonomicznego i tożsamościowego. Dobrze zaplanowane i konsekwentnie realizowane zadania pozwoliły na przywrócenie mieszkańcom unikalnych zabytkowych przestrzeni, takich jak zaadaptowana na potrzeby muzeum stacja kolei wąskotorowej. Istotną cechą działań podjętych w Ełku jest to, że w realizację założeń gminnego programu opieki nad zabytkami włączono miejscową społeczność. Dzięki temu mieszkańcy stanowią nie tylko odbiorców, ale także inicjatorów i twórców licznych imprez nawiązujących do lokalnej historii i tradycji. Kapituła konkursu szczególnie też doceniła fakt, że miasto dostrzegło potrzebę stworzenia miejskiego systemu ochrony dziedzictwa, który zakłada podejmowanie długofalowych i kompleksowych działań rewitalizacyjnych, remontowo-konserwatorskich i monitorujących, a dodatkowo opracowało system dotacji.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały miasta Głogów i Rzeszów.

W kategorii średnie gminy miejskie nie przyznano nagrody głównej, Jury wyróżniło jednak miasto Kołobrzeg za podejmowanie interesujących i wieloaspektowych działań nakierowanych na ochronę i promocję swojego dziedzictwa kulturowego oraz przyczynianie się w ten sposób do rozwoju tożsamości mieszkańców miasta. Docenionym projektem jest rewitalizacja unikatowego dla tego terenu zabytku fortecznego.

Laureatem w kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie zostały Cedry Wielkie – gmina wiejska położona na terenie Żuław. Jury nagrodziło zaplanowanie i skuteczną realizację ambitnego i pionierskiego programu ochrony zabytków, w którym połączono działania konserwatorskie, organizacyjne i promocyjne, także o charakterze ponadlokalnym. Kapituła uznała, że podejmowane przez gminę prace polegające na odkrywaniu, ochronie i uwypuklaniu miejscowego dziedzictwa kulturowego stanowią istotny czynnik w budowaniu tożsamości lokalnej i wzór do naśladowania dla innych samorządów lokalnych. Realistyczna ocena stanu zachowania obiektów sporządzona na potrzeby gminnego programu opieki nad zabytkami pozwoliła trafnie zdiagnozować szanse i zagrożenia w związku z miejscowymi zabytkami. Konserwacji i rewitalizacji poddane zostały zabytkowe kościoły i unikatowe domy podcieniowe w miejscowościach Koszwały, Trutnowy i Miłocin, a jeden z budynków zaadaptowano do celów wystawienniczych i edukacyjnych. Podniosło to walory turystyczne gminy i stało się impulsem do dalszych działań. Godny uwagi jest też projekt stworzenia w gminie interaktywnego muzeum dawnych technik melioracyjnych „Na Groblach” oraz plan utworzenia lapidariów menonickiej i protestanckiej sztuki sepulkralnej.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała gmina Markowa.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy i tablice pamiątkowe. Ponadto Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował dla laureatów nagrodę specjalną: filmy promujące ich dziedzictwo kulturowe.  

***

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” został zorganizowany, by promować konstruktywne działania mające na celu realizację obowiązku opracowania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami. Projekt stanowi zachętę dla samorządów do podejmowania i podtrzymywania inicjatyw zmierzających do zachowania i przekazania kolejnym pokoleniom zasobu dziedzictwa kulturowego naszego kraju. W tej edycji konkursu Jury szczególnie przychylnie odniosło się do projektów wielowymiarowych, łączących różne rodzaje dziedzictwa, ale przede wszystkim kompleksowo i metodycznie traktujących opiekę nad zabytkami. Oznaczało to wnikliwą analizę zasobu dziejowej spuścizny materialnej i niematerialnej, jej ochronę, renowację i rewitalizację, twórcze przeobrażenie poprzez dodanie zabytkom nowych funkcji kulturalno-społecznych oraz zaplanowanie dalszych działań zmierzających do lepszego docenienia, zabezpieczenia i wykorzystania potencjału tkwiącego w zasobie dziedzictwa kulturowego. Szczególne znaczenie miały dla Jury działania aktywizujące społeczność lokalną, a także rozwijające jej poczucie tożsamości i związku z miejscem zamieszkania oraz jego dziedzictwem.

Wszystkich przedstawicieli gmin zainteresowanych ochroną dziedzictwa kulturowego i udziałem w kolejnych edycjach konkursu zapraszamy do wysłuchania podcastu „Dlaczego warto wziąć udział w konkursie «Samorząd dla Dziedzictwa»?” z udziałem przewodniczącej Jury prof. Moniki Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspertka odpowiada w nim na pytania dziennikarza Macieja Kurzajewskiego – naświetla ideę akcji i omawia płynące z niej korzyści. Przekonuje, że odpowiednio zarządzane dziedzictwo kulturowe jest ogromnym potencjałem, który można wykorzystać dla rozwoju społeczności lokalnej.

***

Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022. 

Partnerem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.

Patronem konkursu jest „Rzeczpospolita” i „Rzeczpospolita Życie Regionów”.

Konferencja naukowa „Park kulturowy a ochrona krajobrazu”

W ramach tegorocznej edycji EDD, której myślą przewodnią jest „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, w piątek 15 września w godz. 10.00 – 15.00 zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Park kulturowy a ochrona krajobrazu, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Katowickiej 87a w Opolu. (Przy dużym zainteresowaniu konferencja może być przeniesiona do Studenckiego Centrum Kultury – budynku obok). Temat konferencji ściśle związany jest z kampanią Narodowego Instytutu Dziedzictwa Krajobraz mojego miasta”.

Podczas konferencji prelegenci poruszą m.in. problemy: płaszczyzny konfliktu interesów w obszarze prawnej ochrony krajobrazu, park kulturowy a ustawa krajobrazowa – konkurencja czy uzupełnienie, a także podzielą się doświadczeniami z funkcjonowania uchwalonych parków kulturowych. Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się również z filmem pt. „Krajobraz mojego miasta” wyprodukowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków. 

Po zakończeniu wystąpień planowane są warsztaty terenowe, prezentujące walory krajobrazowe i kulturowe Wyspy Pasieka w Opolu w kontekście ich oceny z punktu widzenia utworzenia parku kulturowego. Warsztaty poprowadzi pani Agnieszka Sałyga-Rzońca, architekt krajobrazu z opolskiego Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Udział w warsztatach przewidziany jest dla jedynie 20-25 osób i wymagane są zapisy tel. 508-240-539 lub e-mailowo: mpszczynski@uni.opole.pl. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy! 

Organizator:
Uniwersytet Opolski – Wydział Prawa i Administracji 
Katedra Prawa Administracyjnego 
45-060 Opole, ul. Katowicka 87 a, tel. 508-240-539, e-mail: mpszczynski@uni.opole.pl 
www.uni.opole.pl
https://sites.google.com/view/parkkulturowy-konferencja 

Partnerzy:
Narodowy Instytut Dziedzictwa 
Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus”

Uchwały reklamowe w różnych miastach Polski – przegląd stanu prac

MILANÓWEK
Miasto Milanówek opracowało projekt uchwały krajobrazowej. Dzięki jego uchwaleniu możliwa będzie poprawa estetyki naszego otoczenia. Proponowane regulacje wprowadzą zasady wyglądu szyldów, reklam, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Jednak zanim dokument zostanie przekazany do uchwalenia, zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty, do zapoznania się z projektem uchwały oraz wnoszenia uwag i opinii. Więcej informacji tutaj

USTKA
Prezentacja ze spotkań warsztatowych dot. Uchwały reklamowej dla gminy miasto ustka z dnia 13 i 14 listopada. Warsztaty miały na celu wypracowanie założeń do uchwały reklamowej dla naszego miasta. Więcej informacji tutaj.

WOLSZTYN
Zrobią porządek z reklamami w Wolsztynie. Wiele budynków w centrum miasta zaklejonych jest kolorowymi i dużymi reklamami. Psuje to estetykę oraz najczęściej odbywa się bez zgody konserwatora. Dlatego potrzebne są zmiany. Więcej informacji tutaj.  

POZNAŃ
Miasto przedstawiło propozycje założeń uchwały, dzięki której przestrzeń miejska ma być bardziej estetyczna. Mniej billboardów, reklam na ulicach i budynkach, dopasowane szyldy – to tylko niektóre z nich. Teraz na temat uchwały wypowiedzą się poznaniacy. Więcej informacji tutaj

KRAKÓW
Kraków może być pierwszym miastem w Polsce, które wprowadzi zakaz grodzenia dla nowych osiedli. Rewolucję czeka też rynek reklamowy. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej, która ma wejść w życie w styczniu przyszłego roku. Więcej informacji tutaj

TARNOWSKIE GÓRY
816 respondentów wzięło udział w przeprowadzonej przez Urząd Miejski ankiecie dotyczącej przygotowania uchwały porządkującej zasady i warunki sytuowania reklam w Tarnowskich Górach, w tym 778 ankiet elektronicznych i 38 papierowych. 764 mieszkańców uznało, że przestrzeń miasta wymaga uporządkowania! Więcej informacji tutaj.

KALISZ
Do 30 września można było oddawać głosy w ankiecie on-line dotyczącej zagadnień związanych z Uchwałą krajobrazową Miasta Kalisza. Zgromadzone dane pomogą w określeniu zapisów uchwały krajobrazowej miasta Kalisza, czyli uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Więcej informacji tutaj

GÓRA KALWARIA

W gminie obowiązywać będzie tzw. uchwała reklamowa (dotycząca reklamy zewnętrznej, obiektów małej architektury i ogrodzeń). Cel to oczywiście ład w przestrzeni publicznej. Przed przyjęciem uchwały odbędą się konsultacje społeczne w sprawie jej zapisów. Więcej informacji tutaj.

SOPOT

Prace nad uchwałą krajobrazową w Sopocie dobiegają końca. Nowe regulacje mogą zacząć obowiązywać pod koniec przyszłego roku. Proponowane zapisy nie podobają się firmom reklamowym, które nalegają, by wstrzymano się z ich szybkim wprowadzeniem. Więcej informacji tutaj.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Na wniosek grupy radnych, do 26 października 2017 r. będą trwały konsultacje społeczne projektu tzw. uchwały krajobrazowej, regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Więcej informacji tutaj.

KIELCE

Niemal całkowite usunięcie reklam z zabytkowego śródmieścia, wprowadzenie zasad dotyczących wielkości bilbordów oraz zakaz budowania ogrodzeń wokół budynków wielorodzinnych – między innymi takie regulacje znalazły się w projekcie uchwały reklamowej, którą przygotowali kieleccy urzędnicy. Dokument ma pomóc ograniczyć chaos reklamowy w mieście. Od poniedziałku 2 października 2017 r. rozpoczną się konsultacje społeczne z mieszkańcami. Dokument nie może powstać bez udziału społecznego. Konsultacje potrwają do połowy listopada 2017 r. Więcej informacji tutaj

SŁUPSK

Już w listopadzie na sesji Rady Miejskiej w Słupsku pojawi się uchwała, która będzie określać zasady lokalizacji reklam w Słupsku. Nowa uchwała wejdzie w życie od nowego roku. Więcej informacji tutaj

OPOCZNO

Radni z Opoczna rozpoczynają prace nad lokalną uchwałą, która ma uporządkować m.in. kwestie reklam. Aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy Opoczna mogą zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia. Więcej informacji tutaj.

WADOWICE

Kolejne miasto chce uporządkować reklamy na swoim terenie. W Wadowicach, do 4 września 2017 roku trwają konsultacje społeczne dot. uchwały krajobrazowej. Więcej informacji tutaj

GDAŃSK

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Do 23 października 2017 r. (decyduje data wpływu) zbierane będą uwagi do projektu. Więcej informacji tutaj.

Gdańsk coraz bliżej przyjęcia uchwały reklamowej. Dokument trafi na obrady rady miasta najprawdopodobniej we wrześniu. Projekt zakłada m.in. zmniejszenie liczby nośników reklamowych w mieście, określenie, w jaki sposób mogą być sytuowane w poszczególnych lokalizacjach. Duże reklamy nie będą rozmieszczone gęściej niż co 100 metrów, największe reklamy wolno stojące o wielkości 18 metrów kw. będą dozwolone tylko w niektórych strefach miasta. Więcej informacji tutaj.

ŚWIDNICA

O tym, jak wiele dobrego może przynieść uchwała reklamowa przekonali się mieszkańcy Świdnicy. Miasto konsekwentnie egzekwuje założenia dokumentu, dzięki czemu ze świdnickich ulic znikają kolejne, szpetne płachty reklamowe. Więcej informacji tutaj

OLSZTYN

Intensywne prace nad uchwałą reklamową trwają także w stolicy woj. warmińsko-mazurskiego. Ponadto olsztyńscy społecznicy prowadzą ankiety wśród mieszkańców dot. powierzchni reklamowych w mieście. Wśród planowanych założeń uchwały znaleźć można m.in.: zakaz sytuowania więcej niż dwóch szyldów na elewacji budynku dla jednej działalności w nim prowadzonej, umieszczania szyldów w sposób zasłaniający okna oraz ingerujący w architekturę budynku czy ograniczenie powierzchni szyldów do 1 m kw. Więcej informacji tutaj.

ZAKOPIANKA

Montevideo, czyli widzę góry. To projekt marszałka woj. małopolskiego Jacka Krupy, który ma zachęcić gminy do usunięcia szpecących reklam i billboardów oraz uregulowania kwestii szyldów i małej architektury wzdłuż „zakopianki”. Urzędnicy proponują gminom, by w pasie 200 m (w obszarze niezabudowanym) i 50 m od krawędzi jezdni (tam, gdzie zabudowa tworzy pierzeję) obowiązywał całkowity zakaz ustawiania reklam, a szyldy i mała architektura podlegały rygorystycznym regulacjom. Więcej informacji tutaj.

TORUŃ

W Toruniu trwają prace nad tzw. Korektorem, czyli Kodeksem Reklamowym Torunia. Zgodnie z nazwą, dokument ma uporządkować bałagan w miejskim krajobrazie. Więcej informacji tutaj.

WARSZAWA

W stolicy także trwają prace nad kodeksem reklamowym. Aktualnie projekt znajduje się w fazie analizowania uwag, które wpłynęły na etapie konsultacji. Co zakłada dokument? M.in.: usunięcie wielkoformatowych płacht reklamowych zasłaniających całe elewacje z oknami, tablice reklamowe nie będą mogły pojawiać się na dachach, atakże zaraz wieszania siatek reklamowych na wyremontowanych budynkach na okres dłuższy niż pół roku i nie częściej niż co 5 lat.

Konferencja prasowa 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa

4 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), odbyła się konferencja prasowa poświęcona 25. Europejskim Dniom Dziedzictwa. 

W tym roku temat przewodni brzmi „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” i spójny jest z ideami kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

W konferencji wzięli udział: dr hab. Katarzyna Zalasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN; Robert Mirzyński, Dyrektor Bramy Poznania – miejsca tegorocznej ogólnopolskiej inauguracji; prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Bartosz Skaldawski, Zastępca Dyrektora NID. 

Dr hab. Katarzyna Zalasińska nawiązała do tematyki kampanii społecznej, której tytuł „Krajobraz mojego miasta”, nawiązuje do tegorocznego tematu EDD „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”, dzięki czemu szeroko, w skali całego kraju, mogą być propagowane idee dbania o ład przestrzenny, opanowania chaosu reklamowego czy odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni otaczającej zabytki. 

Robert Mirzyński, dyrektor Bramy Poznania, miejsca inauguracji EDD nawiązał do przemian, jakie zaszły w Poznaniu, pokazał interesujące przykłady rewitalizacji i współistnienia obiektów nowych z zabytkowymi oraz opowiedział o programie otwarcia, które już w sobotę 9 września. 

Prof. Małgorzata Rozbicka, dyrektor NID, opowiedziała o roli, jaką sprawuje Narodowy Instytut Dziedzictwa, ogólnopolski koordynator EDD. 

Bartosz Skaldawski, zastępca dyrektora NID zaprezentował tegoroczny spot EDD oraz pokazał wybór róznorodnych wydarzeń, które w całym kraju odbędą się podczas tego największego w Europie święta zabytków. 

Na koniec Wioletta Łabuda-Iwaniak, rzecznik prasowy NID pokazała trzy spoty, z udziałem aktorów serialu Ranczo, które promują kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta” i które od połowy września będą emitowane na kanałach TVP. 

Premiera filmowa dla samorządów – Karpacz, 9.05.2018 r.

W Karpaczu premierze filmu „Krajobraz mojego miasta” towarzyszyła debata z udziałem ekspertów. Gości przywitał gospodarz miejsca Radosław Jęcek, Burmistrz Karpacza.

Do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali:

 • Katarzyna Arasiewicz z Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta we Wrocławiu,
 • Robert Szymala, Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Miasta Wałbrzych,
 • Krzysztof Kurek, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze.

Dyskusję moderował dr Grzegorz Grajewski, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu.

Ponadto w debacie udział wzięli:

 • Barbara Nowak-Obelinda, Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytków,
 • Janusz Korzeń, architekt, urbanista, Prezes Fundacji Karkonoskiej i Towarzystwa Karkonoskiego, redaktor naczelny „Karkonoszy”,

a także Radni Miasta Karpacza, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, samorządowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. 

Poruszano tematy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uporządkowaniem reklam w przestrzeni miejskiej, ochroną terenów zielonych, wreszcie – utworzeniem na terenie Karpacza parku kulturowego.

Wszyscy eksperci zgodnie stwierdzili, że jedynym skutecznym narzędziem, które pozwoli zachować estetykę przestrzeni miejskiej oraz ograniczyć dalszą zabudowę deweloperską w Karpaczu, jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tym samym potwierdzono zasadność podjętej 28 grudnia 2017 roku uchwały w tej sprawie.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”.

Konferencja dla samorządowców w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta” 28 listopada w Katowicach

Narodowy Instytut Dziedzictwa i Śląski Urząd Wojewódzki 28 listopada 2017 r. zorganizują dla przedstawicieli samorządów konferencję poświęconą gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

Spotkanie zainaugurują: Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski, prof. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków prof. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Oprócz projekcji filmu „Krajobraz mojego miasta„, w programie konferencji przewidziane są także następujące wystąpienia eksperckie:
– Agnieszka Olczyk, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Katowicach – „Park Kulturowy i uchwała reklamowa – narzędzia prawne do ochrony krajobrazu kulturowego”;
– Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków – „Praktyka działań konserwatorskich na przykładzie Cieszyna i innych miast województwa śląskiego”;
– arch. Agnieszka Kaczmarska, arch. Piotr Buśko, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice – „Konkurs architektoniczny jako narzędzie właściwego kształtowania przestrzeni miejskich”;
– Urząd Miasta w Bieruniu – „Park Kulturowy narzędziem ochrony obszaru Staromiejskiego Bierunia”;
– Aleksander Krajewski, Fundacja Napraw Sobie Miasto – „W jaki sposób zminimalizować ryzyko konfliktów społecznych przy tworzeniu tzw. uchwał krajobrazowych”.

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2017 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach przy pl. W. Kilara 1.

Pokaz filmu „Krajobraz mojego miasta” w Siemczynie

W sobotę 18 listopada 2017 roku w Pałacu Siemczyno odbędą się XIX Henrykowskie Spotkania Kulturalne. Podczas wydarzenia goście będą mieli okazję obejrzeć film „Krajobraz mojego miasta” będący elementem kampanii społecznej o tym samym tytule mającej na celu zwrócenie uwagi władz samorządowych, a także firm, instytucji oraz społeczeństwa na wspólną przestrzeń publiczną (planowanie i zarządzanie) jak również wykształcenie poczucia odpowiedzialności za zabytki oraz ich najbliższe otoczenie.

Więcej informacji na temat XIX Henrykowskich Spotkań Kulturalnych można znaleźć na fanpage wydarzenia.

Podczas 5. Targów Dziedzictwo NID zaprezentował założenia kampanii Krajobraz mojego miasta

8 listopada, podczas Targów Dziedzictwo w Warszawie odbył panel ekspercki, którego motywem przewodnim była idea kampanii Krajobraz mojego miasta. Panel składał się z dwóch sesji: pierwsza poświęcona była tematyce chaosu reklamowego oraz prawidłowego gospodarowania przestrzenią publiczną i zielenią miejską, natomiast druga – świeckiej architekturze drewnianej. Gości powitała prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor NID.

Pierwsza sesja poświęcona była kampanii „Krajobraz mojego miasta”. Rozpoczęła się projekcją filmu o tym samym tytule. Film ten diagnozuje najpowszechniejsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Najważniejsze kwestie poruszane w filmie, to ograniczanie reklamowego chaosu, dbałość o miejską zieleń, w tym zabytkową, czy ochrona miejskiego dziedzictwa oraz miejsc pamięci. Po projekcji odbyła się debata z udziałem ekspertów: Iwony Solisz, b. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marka Kajsa, zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Romana Marcinka z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Moderatorem sesji był dr Krzysztof Wielgus, wykładowca Politechniki Krakowskiej.

Tytuł drugiej sesji również został zaczerpnięty z filmu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. „Piękne, polskie, drewniane” to film, w którym wypowiadają się eksperci i pasjonaci drewnianej architektury świeckiej. Przekonują oni, że drewniane budownictwo jest wartościowe i piękne. Film zbiera również dobre przykłady modernizacji drewnianych budynków. Tę sesję również rozpoczęła projekcja filmu, a do dyskusji po filmie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk: dr Hubert Ossadnik i mgr Danuta Blin-Olbert z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Maria Markiewicz z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie oraz Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Debata moderowana przez Mariusza Czubę, z-cę Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, skupiała się wokół doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących palącej konieczności ochrony zabytkowej, świeckiej architektury drewnianej.

Kampania społeczna Krajobraz mojego miasta” prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i MKiDN to projekt zachęcający do wprowadzania zmian w przestrzeni polskich miast. Kampania ta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno do społeczeństwa, jak i działaczy samorządowych oraz profesjonalistów z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania, ale także konserwacji zabytków. Jej celem jest kształtowanie odpowiedzialnej i aktywnej postawy w dbałości o wspólną przestrzeń miejską.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” krajobrazmojegomiasta.pl.

Konferencja dla samorządowców w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta” 22 listopada w Zakopanem

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miasta Zakopane oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 22 listopada 2017 r. organizują dla przedstawicieli samorządów konferencję poświęconą gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

Kampania społeczna Krajobraz mojego miasta” prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego to projekt zachęcający do wprowadzania zmian w przestrzeni polskich miast, skierowany przede wszystkim do samorządów, ale i do społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Celem kampanii jest kształtowanie odpowiedzialnej i aktywnej postawy w dbałości o wspólną przestrzeń miejską.

Centralnym punktem kampanii jest film „Krajobraz mojego miasta”, który diagnozuje najpowszechniejsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić, a więc jak efektywnie ograniczać reklamowy chaos, dbać o miejską zieleń, w tym zabytkową, jak chronić dziedzictwo oraz miejsca pamięci. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”. W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. Fragmenty obu filmów będą prezentowane podczas konferencji.

Spotkanie otworzą wystąpienia: Leszka Doruli, Burmistrza Miasta Zakopane, dr hab. prof. IH PAN Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury, Generalnego Konserwatora Zabytków, Józefa Gawrona, I Wicewojewody Małopolski i prof. Małgorzaty Rozbickiej, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Oprócz projekcji filmów, w programie konferencji przewidziane są także następujące wystąpienia eksperckie:

 • prof. nzw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski – Zasady i uwarunkowania ochrony krajobrazu kulturowego
 • dr Andrzej Siwek – Park Kulturowy – forma ochrony zabytków i narzędzie ochrony krajobrazu
 • dr Anna Fogel – Prawne Instrumenty ochrony krajobrazu
 • mgr Natalia Skiepko – Historyczny krajobraz Zakopanego a współczesne realia
 • mgr Piotr Manowiecki – Estetyka w transporcie
 • mgr inż. arch. Krzysztof Trebunia-Tutka – Nowe życie tradycji

Konferencja odbywa się 22 listopada w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem (Krupówki 41).

Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji prosimy o kontakt mailowy: media@nid.pl

Kampania „Krajobraz mojego miasta” na konferencji „Warmia warta poznania”

Przez dwa lata Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” podejmowało działania na rzecz Warmii – upowszechniania wiedzy o jej dziedzictwie materialnym i niematerialnym. W sobotę, 18 listopada odbędzie się konferencja podsumowująca  projekt „Warmio, quo vadis?”.

Dokąd zmierzasz Warmio? Z tym pytaniem mierzyli się uczestnicy projektu Warmio, quo vadis? Czy to czas na odpowiedzi, czy może pojawiło się jeszcze więcej pytań? Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś o Warmii, spotkać osoby, które tam żyją i pracują, poznać dziedzictwo materialne i niematerialne tej „Świętej” ziemi CSE „Światowid” zaprasza na konferencję podsumowująca projekt.

– Po dwóch latach działań, przyszedł czas na podsumowanie – na rozliczenie się z tego, co udało się zrealizować i spisanie wniosków, które pomogłyby w dalszej ochronie i popularyzacji Warmii, byłyby punktem wyjścia do kolejnych działań na jej rzecz – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, koordynator projektu „Warmio, quo vadis?”.

Program konferencji podsumowującej projekt „Warmio, quo vadis?” 18.11.2017 Elbląg.

Podczas konferencji wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały informacyjne dotyczące kampanii „Krajobraz mojego miasta” oraz nośniki z filmami wyprodukowanymi w ramach kampanii.